Saint Nektarios Monastery


Saint Nektarios the Wonderworker

The Repose of Saint Nektarios

The Translation of the Holy Relics of Saint Nektarios

The Translation of the Holy Relics


Miracles of Saint Nektarios

Healing of Sarcoma by Saint Nektarios
    from the book Nothing is Incurable for St. Nektarios

Healing of Paralysis by Saint Nektarios
    from the book Nothing is Incurable for Saint Nektarios

Healing of the Prostate by Saint Nektarios
    from the book Nothing is Incurable for Saint Nektarios

Healing of a Tetraplegic by Saint Nektarios
    Compiled and Translated by Saint Nektarios Monastery

Healing of Possession by Saint Nektarios
    from the book I Spoke with Saint Nektarios

Healing of Pulmonary Embolism by Saint Nektarios
    from the book I Spoke with Saint Nektarios

Healing of Leg Fracture
    from the book Wondrous Miracles Performed by Saint Nektarios

Healing of Stroke
    from the book Wondrous Miracles Performed by Saint Nektarios

Saint Nektarios' Presence at His Tomb
    The testimony of Maria Menounos
Saint Nektarios Icon

OUR ORTHODOX FAITH